• Dr. Krishan Kumar
    Mr. Ananta Narayan Jena
    Mayor, BMC
  • Dr. Krishan Kumar
    Dr. Krishan Kumar, IAS
    Commissioner, BMC

Important City Phone Numbers

Search :

Government Hospitals

Important Phone Numbers
Capital Hospital  2400688
Municipality   2591237
ESI, Shahid Nagar 2510647
ESI, VSS Nagar 2581375